Deklaracja Dostępności

Urząd Miejski w Łaziskach Górnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony archiwalnej projektu Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki - etap II - punkt postojowy YNZLA w Łaziskach Górnych”.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Błędy w strukturze strony.
  • Elementy strony nie są dostępne z poziomu klawiatury.
  • Brak logicznej nawigacji na stronie.
  • Brak opisów alternatywnych dla elementów strony będących grafikami.
  • Elementy strony są obrazami tekstu.
  • Błędy kontrastu.
  • Brak nagłówków i etykiet.
  • Puste linki.
  • Układ strony oparty o tabele.

Powody braku spełaniania wymagań

  • Treści strony nie podlegają ww. ustawie ponieważ nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nie były uaktualniane ani poddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-13.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karolina Kozioł, dostepnosc@laziska.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 324 80 05. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Plac Ratuszowy 1 (budynek główny)

Zabytkowy budynek zlokalizowany jest w centrum miasta. Wejście główne znajduje się od strony ulic Dworcowej i Orzeskiej. Z uwagi na prowadzące do niego schody nie jest dostosowane dla osób z dysfunkcją ruchu. Dla osób niepełnosprawnych udostępniono wejście boczne od strony parkingu przy ul. Dworcowej wyposażone w pochylnię i szerokie drzwi z pochwytem do otwierania oraz wewnętrzne automatyczne drzwi przesuwne. Osoby poruszające się na wózkach mogą swobodnie przemieszczać się w poziomie parteru, gdzie mieści się hol z Kancelarią Ogólną, Punkt Obsługi Mieszkańca, kasy, większość wydziałów obsługujących interesantów oraz toaleta dla niepełnosprawnych. Na piętro i do piwnic prowadzą schody. Z uwagi na brak windy i platformy, dostęp dla części osób ze szczególnymi potrzebami do tych kondygnacji nie został zapewniony. Pracownicy piętra obsługują tych interesantów na parterze. Na ogólnodostępnym parkingu są dwa wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wjazd na parking od ulicy Orzeskiej i od ulicy Energetyków. Tu znajdują się: Kierownictwo Urzędu (Burmistrz Miasta, Zastępca Burmistrza Miasta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta), Biuro Rady Miejskiej, Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Organizacyjny, Wydział Finansowy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Wydział Spraw Obywatelskich, Referat Rozwoju Miasta.

Plac Ratuszowy 1A

Wejście do parterowego budynku zlokalizowane jest w poziomie terenu przy wjeździe na parking od strony ul. Orzeskiej. Przestrzenie komunikacyjne i pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie. Na ogólnodostępnym parkingu są dwa wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wjazd na parking od ulicy Orzeskiej i od ulicy Energetyków. Tu znajdują się: Wydział Infrastruktury Miejskiej.

Ul. Świętego Jana Pawła II 1

Wejście główne do zabytkowego budynku położone w poziomie terenu i oznaczone pasem ostrzegawczym. Jest ono zlokalizowane od strony skweru przy ul. Św. Jana Pawła II. Za drzwiami znajdują się schody prowadzące na parter oraz podnośnik umożliwiający samodzielny wjazd osobie poruszającej się na wózku na ten poziom. W strefie wejścia jest winda obsługująca wszystkie kondygnacje (piwnice, parter, piętro i drugie piętro). Dodatkowe 2 wejścia prowadzące do klatek schodowych obsługujących wszystkie kondygnacje zlokalizowano z tyłu budynku. Wydział Urzędu Miejskiego zajmuje część pomieszczeń na drugim piętrze. Przestrzenie komunikacyjne są szerokie, bez barier architektonicznych. Toaleta dostosowana dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze. Z tyłu budynku znajduje się ogólnodostępny parking. Wjazd na parking od ulicy Mickiewicza. Tu znajduje się: Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu.

Ul. Energetyków 5

Wejście główne zlokalizowane jest od strony parkingu. Prowadzą do niego schody i pochylnia z jednostronną poręczą. Rampa nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach z uwagi na stosunkowo stromy podjazd. Dostępność może być zapewniona poprzez wsparcie pracownika. Wejścia boczne w poziomie piwnic (techniczne) i w poziomie parteru, z uwagi na schody są niedostępne dla osób dla części osób z niepełnosprawnością. Wszystkie pomieszczenia zajmowane przez Urząd Miasta mieszczą się na parterze. Szerokie korytarze i pomieszczenia położone są w jednym poziomie, brak barier architektonicznych. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku znajduje się ogólnodostępny parking bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Wjazd na parking od ulicy Działkowców. Tu znajdują się: Wydział Mienia Komunalnego, Wydział Ochrony Środowiska,Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych, Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje